BETINGELSER

Disse betingelsene gjelder salg av varer fra Detekterbar.no, med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder kjøpsloven.

Detekterbar.no selger i utgangspunktet kun til virksomheter registrert i Brønnøysundregisteret. Vi forbeholder oss retten til å avvise/ begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Vi leverer kun til Norge.

Betingelsene og annen informasjon er bare tilgjengelig på norsk.
Betingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlag for kjøpet.

Selger er: Detekterbar.no og blir heretter benevnt “vi”, “oss”, «vår» eller «vårt».
Kjøper er: Den som er oppgitt som kjøper i bestillingen og blir heretter benevnt som “du”, “deg”, “din” eller “ditt”.

Nettbutikken eies og driftes av:

Labolytic AS

Org. nr: 923 685 561
Tungavegen 36
7047 TRONDHEIM
Telefon: (+47) 47 77 77 60
Epost: info@labolytic.no

Forbrukerkjøp er regulert i:
Varen/ produktet

Varen og/eller tjenesten leveres som beskrevet i tilbud, ordrebekreftelse eller kontrakt. Opplysninger hentet fra andre steder er bare bindende i den grad de er henvist til i tilbud, ordrebekreftelse eller kontrakt.
Installasjon, igangsetting, opplæring og service må avtales særskilt og inngår ikke dersom det ikke er opplyst i tilbud, ordrebekreftelse eller kontrakt.
Tilbud står ved lag i 30 dager.

Bestillings- og avtaleprosess

Alle spesifiksjoner og data som finnes på detekterbar.no, labolytic.no, i produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel frem til bindende kjøpsavtale er inngått.

Alle bestillinger er bindende.
Du mottar automatisk en ordrebekreftelse via e-post, til den e-postadressen du har registrert hos oss. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen med en gang du mottar den, og undersøk om den er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi tilstreber å gi så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i tilbud, i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å endre/kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utgått av sortiment eller utsolgt. Du vil da få melding om dette,  sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Din bestilling er bindende. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vårt tilbud, vår nettbutikk, eller vår markedsføring.
Dersom bestillingen er inngått av deg som privatperson har du likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens kapittel 6.
Unntak kan forekomme, se pkt. 22.

Priser

Alle priser er oppgitt eks. mva, gebyrer, frakt og evt. forsikringer.

Fraktkostnader kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved vår egen distribusjon av varer.

Salgsgjenstanden kan etter avtale forsikres under transport, dette skjer for din regning.

Dersom det i tidsrommet mellom tilbud/bestilling og betaling blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, gebyrer eller det inntreffer endringer i forholdet mellom valuta hos vår leverandør og oss med mer enn to prosentpoeng, forbeholder vi oss retten til å belaste deg som kjøper hele endringen ved økte kostnader. Du har tilsvarende rett til å få godskrevet hele endringen ved lavere kostnader.

Enkeltordre under kr 1.000 kan belastes med et småordretillegg.

Betaling

Kontraktssummen faktureres og forfaller til betaling i h.h.t. avtalt betalingsfrist. Delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering.

Leveranser til privatpersoner forutsettes forhåndsbetalt med kort.

Ved fakturering vil faktura utstedes ved forsendelse av varen,
med forfall 14 dager fra du mottar forsendelsen.
Dersom du ønsker PO nr./ bestillingsnr. eller annen informasjon påført faktura må dette oppgis ved bestilling.

Vi gir ikke kreditt til privatkunder. Registrerte bedriftskunder har mulighet til kreditt/ etterfakturering mot kredittsjekk.

Kredittid er 14 dager,
dersom ikke annet er skriftlig avtalt på forhånd.
Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan vi reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Ved store leveranser faktureres kontraktsummen slik: 30 % av kontraktsummen ved kjøpekontraktens inngåelse, 60 % ved overlevering av gjenstanden(e) og de siste 10 % ved ferdig installering.
Med store leveranser menes leveranser over kr 500.000.

Ved forsinkelse som skyldes forhold du som kjøper er ansvarlig for skal betaling skje i h.h.t. opprinnelig tidsplan.
Krever du bankgaranti, belastes du som kjøper kostnader for denne.

Uavhentede/ retursendte pakker vil bli belastet et gebyr for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved delleveranse belastes kun delleveransen.

Ved forsinket betaling påløper renter fra forfall til betaling har funnet sted, i samsvar med Forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling med mer). Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet to ganger årlig

Frakt og levering

Alle forsendelser foregår for kjøpers risiko.

Levering finner sted i henhold til nærmere avtale i tilsendte tilbud/ordrebekreftelse e.l.
Leveringstid må påregnes, enkelte produkter kan være bestillingsvarer.

Generelle leveringstider som er oppgitt på labolytic.no må anses som veiledende.

Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører. Når vi selv forestår leveringen, eller du som kunde henter varen hos oss, finner levering sted ved overlevering til dere.

Ved levering går risikoen for gjenstanden over på deg som kjøper.
Dersom du unnlater å motta/ overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv. Evt. lagring/ returkostnader vil bli besørget for din regning og risiko.

Dersom vi skal forestå installasjon av gjenstanden, er du som kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder sørge for nødvendige tilslutninger o.l.
Dersom vi selv må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd – eller vi må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for din regning og risiko.

Vi har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner du som kunde selv er ansvarlig for.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Så snart du har mottatt produktene, bør du undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

UAVHENTEDE PAKKER:
Du har 7 dagers frist på å hente pakken din på ditt nærmeste postkontor eller Post i butikk. Er pakken fortsatt ikke hentet etter 7 dager vil den bli sendt tilbake til oss.
Pakker som ikke blir hentet vil bli belastet med et gebyr på kr 199,- for å dekke kostnadene vi har hatt i forbindelse med den uavhentede pakken og omfattes ikke av angreretten for privatepersoner.

Reklamasjon

Dersom produktet har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen.
Ved mottak må du undersøke varen grundig og reklamere evt. åpenbare mangler straks, og senest innen 14 kalenderdager.
Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes innen 14 kalenderdager etter at mangelen blir oppdaget.
Samme frist gjelder også dersom du senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.
Vi anbefaler av hensyn til dokumentasjon at reklamasjoner sendes oss skriftlig pr. e-post til info@labolytic.no.

Du har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 mndr. etter levering, jfr. kjøpsloven pkt. 2. Feilen må foreligge når du får produktet i din besittelse.
I denne perioden forplikter vi oss til å foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler ved vårt hovedkontor eller hos produsent.
Du er selv ansvarlig for kostnader og risiko ved forsendelsen frem til vi mottar den.

Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted.

Dersom du ved en reklamasjon ikke har gjort opp forfalt kjøpesum, kan vi utsette utbedring av mangel inntil forfalt kjøpesum er betalt i sin helhet.

Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten vårt samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger.

Reklamasjonsretten omfatter ikke ordinært vedlikehold, deler og arbeid som er en følge av normal slitasje, slik som pakninger, slanger, pærer, sikringer o.l. eller oppgradering av programvare.

Reparasjon

Reparasjon etter utløpt reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under din reklamasjonsrett er en ordinær reparasjonsavtale, der du som kjøper bærer alle kostnader.
For slike reparasjoner har du en reklamasjonsrett på 6 måneder for den/de feil som er utbedret, fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til din disposisjon for avhenting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til deg.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten vårt samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger. Dersom du ved en reklamasjon ikke har gjort opp forfalt kjøpesum, kan vi utsette utbedring av mangel inntil forfalt kjøpesum er betalt i sin helhet.

Erstatning

Ved mislighold av kjøpekontrakten kan den part som rammes bare kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter bestemmelsene i kjøpsloven med følgende begrensninger:

  • Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap (tap fordi man ikke kan nyttegjøre seg produktet), tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.
  • Erstatningen kan ikke overstige kontraktssummen.
Programvare/ datautstyr

Du har kun bruksrett på programvare til bruk på det utstyret den er levert til. Du har ikke rett til å kopiere denne til andre i noen form. For sikkerhetsformål kan du ta en kopi av den leverte programvare og oppbevare på et trygt sted.
For eventuelle standardprogrammer gjelder de vilkår som medfølger fra de enkelte programvareleverandører.

Salgspant

Vi har salgspant i alle solgte gjenstander til sikkerhet for vårt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

Taushetsplikt

Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, priser, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger eller andre forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

Retur/ kreditering (annullering)

Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra oss, og for deg som kjøpers risiko og regning. Retur av vare med kjøpesum under kr 1.000 eller varer med begrenset holdbarhet aksepteres ikke.
Retur krediteres med en andel av kontraktssummen fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 70 % av salgssummen.

Privatpersoner har angrerett etter angrerettloven.
Evt. Angrerettskjema kan lastes ned her, og vedlegges ved retur av varen.

Tvist, lovvalg, verneting

Eventuell tvist mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Om partene ikke finner en løsning, behandles saken etter norsk rett for norske domstoler med vår (selgers) forretningsadresse som verneting

Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev på e-post med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse, og du melder deg inn i forbindelse med kampanjer, kjøp, kunderegistrering eller på “Min side”. Det er også enkelt å melde seg av nyhetsbrevet fra kontosiden (“Min side”) eller ved å klikke på en lenke nederst i nyhetsbrevet.

Dersom din handel i nettbutikken blir avbrutt, kan vi sende deg e-post med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig.
Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

Kundedata og personlige opplysninger

Informasjonen vil ikke deles med tredjeparter uten din tillatelse. Alle kundedata oppbevares sikkert og i henhold til norsk lov.
Informasjonen vil bare brukes til formålene nevnt nedenfor.

Sikkerhet og personvern

Labolytic AS er ansvarlig for alle transaksjoner gjennom labolytic.no og detekterbar.no.
Alle kredittkortopplysninger blir skrevet inn på en sikker, kryptert side (SSL).

Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du handler hos oss, og forsikrer deg om at personlig informasjon behandles på en sikker måte. I noen tilfeller trenger vi informasjon for å gi deg tjenester som du ber om, og denne erklæringen om vern av personlige opplysninger gjelder innsamling og bruk av data i slike situasjoner.

Vi bruker opplysningene til følgende formål:
  • For å sikre at nettsidene dekker dine behov
  • For å levere produkter og tjenester, som nyhetsbrev, spesialtilbud og annen informasjon som du ber om eller kjøper
  • For å hjelpe oss med å lage og publisere innhold som er relevant for deg
  • For å varsle deg om nye varer, spesialtilbud, oppdatert informasjon og andre nye tjenester fra oss

Les mer om vår personvernpolicy her.

Tilgang til de personlige opplysningene dine finner du på – min side
Her kan du sikre at de personlige opplysningene dine er riktige og oppdaterte. Her vil du også ha full oversikt over bestillingen din til en hver tid.

Kredittkortinformasjon
Labolytic AS lagrer ingen kredittkortinformasjon.
KLARNA er ansvarlig for korttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.